คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ดอนประศรี

อาจารย์ประจำ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ สาขาวิชามิเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปวินนา เพ็ชรล้วน

อาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​

รังสิยา สัตนันท์ กัว

ผู้ออกแบบหนังสือ